Tips & Tricks

Batterijopslag | Affiliate World | Domain names for businesses in Solar Energy | Bleisure Travel | 3D printing & Additive Manufacturing

Elke dag maken we keuzes. Belangrijke en minder belangrijke. Soms doen we dat bewust en soms onbewust. Gelukkig zijn veel keuzes wel bij te stellen als achteraf blijkt dat het niet de juiste keuze is geweest. Echter, een verkeerde keuze kan soms ook vervelend uitpakken!

Een treffend voorbeeld van een verkeerde keuze is het kiezen voor een verkeerde domeinnaam.  Vooral als het een zakelijk gebruikte domeinnaam betreft kunnen de gevolgen van zo'n verkeerde domeinnaam zeer onaangenaam zijn. Maar wanneer is een domeinnaam dan goed en wanneer is er sprake van een verkeerd gekozen domeinnaam? Wat bereiken we met een goed gekozen domeinnaam voor uw business en wat kunnen de gevolgen zijn als de gekozen domeinnaam niet de juiste is gebleken? Daarover gaat het hier. Lees dus verder en bespaar uzelf veel ellende, tijd, energie en vooral onnodige kosten. Een goed begin is het halve werk!

Alles op deze wereld staat met elkaar in verbinding. Zo is ook úw bedrijf aangesloten op een wereldwijd netwerk van bedrijven die diensten verlenen aan of producten fabriceren voor zowel consumenten als zakelijke afnemers, die zich op hun beurt vaak weer als vaste klanten hebben verbonden aan deze bedrijven. Uw domeinnaam is dé schakel tussen deze aan elkaar verbonden bedrijven en consumenten. Een verbonden wereld dus. In het Engels vertaald; "an affiliated world".... Affiliate World | Samen Sterker!

 

1. Houd het bij een top level domain (TLD).

TLD's zijn bijvoorbeeld .COM .NET .ORG .EU .NL (Nederland) of .ES (Spanje). Deze top level domeinnamen geven uw klant en zakenpartners het meeste vertrouwen. Inmiddels zijn er honderden TLD's (extensies) bijgekomen zoals bijvoorbeeld .BLOG of .APP Deze "nieuwelingen" blijken echter in veel gevallen uw relaties minder vertrouwen te geven dan de "oude" bekende TLD's én zijn vaak ook nog eens veel duurder om te registreren. Wist u dat veel smartphones op het toetsenbord standaard een .COM toets hebben? 

 

2. Kies een unieke naam.

U wilt natuurlijk niet dat uw domeinnaam wordt verward met een al bestaande domeinnaam of merknaam. Mocht er wel een sterke gelijkenis zijn dan loopt u de kans dat een persoon of bedrijf u daarop aanspreekt met het verzoek het gebruik direct te staken. In het ergste geval hebben ze al juridische bijstand aangevraagd welke kosten dan op u kunnen worden verhaald. Onderzoek dus goed of uw gekozen domeinnaam geen juridisch conflict veroorzaakt met al bestaande domeinnamen, handelsnamen of merknamen. Het probleem wordt nog groter als u in dezelfde branche werkzaam bent en dezelfde klantendoelgroep heeft dan die ander. Niet doen dus, maar wees uniek en onderzoek welke namen al in gebruik zijn! (Google, Kamer van Koophandel, bedrijvenregisters op internet)

 

3. Gebruik zoekwoorden in uw domeinnaam.

Zoekwoorden of trefwoorden in uw domeinnaam verhogen de vindbaarheid enorm doordat zoekmachines hierop zoeken met als gevolg dat uw website hoger zal ranken. Daarnaast geven zoekwoorden in uw domeinnaam meer duidelijkheid aan uw nieuwe relaties omdat er makkelijker kan worden ingeschat waarover uw website gaat. 

 

4. Gebruik geen koppelteken(s).

Koppeltekens (-) worden veel gebruikt omdat de gewenste domeinnaam zonder koppelteken(s) al weg is. Er wordt bijvoorbeeld gekozen voor www.fietsen-handel.xxx omdat www.fietsenhandel.xxx al is vergeven aan iemand anders. Wilt u met uw nieuwe bedrijf op de 2e rang zitten? Daarnaast kunnen uw relaties per abuis de koppelteken(s) vergeten en zo bij uw concurrent terecht komen. Geen koppelteken(s) dus. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld "24-7".

 

5. Houd uw domeinnaam kort en duidelijk.

Houd uw domeinnaam zo kort mogelijk. Korte domeinnamen worden makkelijker onthouden en sneller ingetikt. Een vuistregel is niet meer dan 15 karakters vóór de punt. Laat u echter niet verleiden tot afkortingen want deze zijn niet bij iedereen bekend. Soms kan een langere domeinnaam dan met de genoemde 15 karakters toch beter zijn als er hierdoor duidelijker is waar uw website over gaat. Korte domeinnamen zijn ook makkelijker uit te spreken en worden minder vaak verkeerd gespeld. Dit laatste is vooral belangrijk als uw domeinnaam wordt gebruikt om uw e-mailadres aan te maken. Houd het dus kort en duidelijk!

 

6. Sluit uitbreiding niet uit.

Veel bedrijven worden gestart op basis van de voorkeuren van de oprichter. Iemand houdt ontzettend van slagroomtaart en registreert de domeinnaam www.slagroomtaart.xxx voor zijn website. De zaken gaan voorspoedig en er wordt gedacht om ook appelgebak en vlaaien te gaan verkopen. Dan is er wel een probleempje met de domeinnaam ontstaan! Er had beter gekozen kunnen worden voor www.gebak.xxx bijvoorbeeld. Www.utrechtsgebak.xxx is óók geen beste omdat er een probleem ontstaat bij uw eventuele 2e filiaal in Rotterdam bijvoorbeeld. Kijk dus verder dan vandaag! 

 

7. Registreer uw domeinnaam ook met andere extensies.

U heeft uw keuze gemaakt en gaat voor www.xxxxxx.xxx  Uw bedrijf zit in België dus het is raadzaam ook de .BE versie te registreren. En bent u werkzaam in de bouwsector dan neemt u gelijk ook de .TECH versie erbij. Zo schakelt u uw directe concurrentie uit, althans wat betreft de domeinnaam. Vervolgens schakelt u deze versies door naar uw hoofddomein www.xxxxxx.xxx Op deze wijze heeft u meer verkeer naar uw website en daarmee meer klanten.

 

Bovenstaande informatie en adviezen zijn algemeen van aard en vormen geen specifiek bedrijfsadvies. Hiervoor dient u zelf een deskundige in te schakelen die uw specifieke situatie kan beoordelen. Wij aanvaarden daarom ook geen enkele aansprakelijkheid voor door u gemaakte keuzes welke o.b.v. de informatie in dit artikel worden gemaakt. ©

 Batterijopslag | Affiliate World | Domain names for businesses in Solar Energy | Bleisure Travel | 3D printing & Additive Manufacturing

Every day we make choices. Important and less important. Sometimes we do this consciously and sometimes unconsciously. Fortunately, many choices can be adjusted if it turns out that it was not the right choice. However, a wrong choice can sometimes be annoying! 

A striking example of a wrong choice is choosing the wrong domain name. Especially if it concerns a business domain name, the consequences of such a wrong domain name can be very unpleasant. But when is a domain name good and when is the domain name chosen incorrectly? What do we achieve with a well-chosen domain name for your business and what could be the consequences if the chosen domain name turned out not to be the right one? That's what it's about here. So read on and save yourself a lot of misery, time, energy and, above all, unnecessary costs. A good start is half the work!

Everything in this world is connected. Your company, too, is connected to a global network of companies that provide services to or manufacture products for both consumers as business customers, who, in turn, are often connected to these companies as regular customers. Your domain name is the most important link between these connected businesses and consumers. So we can speak about a connected world; "an affiliated world".... Affiliate World | Stronger Together!

 

 

 

1. Stick to a top level domain (TLD).

TLDs are for example .COM .NET .ORG .EU .NL (Netherlands) or .ES (Spain). These top level domain names give your customer and business partners the most confidence. Hundreds of TLDs (extensions) have since been added, such as .BLOG or .APP. However, these "newcomers" in many cases appear to give your relations less confidence than the "old" well-known TLDs and are often also much more expensive to register. Did you know that many smartphones have a .COM key on the keyboard as standard? 

 

2. Choose a unique name.You don't want your domain name to be confused with an already existing domain name or brand name. If there is a strong resemblance, you run the risk that a person or company will approach you with the request to stop using it immediately. In the worst case scenario, they have already applied for legal assistance, which costs can then be recovered from you. So research carefully whether your chosen name does not cause a legal conflict with existing domain names, trade names or brand names. The problem is even bigger if you work in the same industry and have the same customer target group as the other. So don't do it, but be unique and research which names are already in use! (Google, Chamber of Commerce, business registers on the Internet).

 

3. Use keywords in your domain name.

Keywords in your domain name increase the findability enormously because search engines specifically search for them, with the result that your website will rank higher. In addition, keywords in your domain name give more clarity to your new relations because it is easier to estimate what your website is about.

 

4. Do not use hyphen(s).

Hyphens (-) are often used because the desired domain name without hyphen(s) is already gone. For example, www.bicycle-shop.xxx is chosen because www.bicycleshop.xxx has already been given to someone else. Do you want to be on the 2nd rank with your new company? In addition, your relations may mistakenly forget the hyphen(s) and end up with your competitor. So no hyphen(s). Exceptions are for example "24-7".

 

5. Keep your domain name short and to the point.

Keep your domain name as short as possible. Short domain names are easier to remember and typed faster. A rule of thumb is no more than 15 characters for the dot. However, do not be tempted by abbreviations because they are not known to everyone. Sometimes a longer domain name than with the 15 characters mentioned can be better if it makes it clearer what your website is about. Short domain names are also easier to pronounce and are less likely to be misspelled. The latter is especially important if your domain name is used to create your email address. So keep it short and clear!

 

6. Don't rule out expansion.

Many companies are started based on the founder's preferences. Someone really loves whipped cream pie and registers the domain name www.whippedcreampie.xxx for his website. Business is going well and it is thought to also sell apple pie and pastry. Then there is a problem with the domain name! It would have been better to choose www.pastries.xxx for example. Www.londonpastries.xxx is also not the best choice because a problem arises at your 2nd branch in Cambridge for example. So look beyond today!

 

7. Register your domain name with other extensions as well.

You have made your choice and go for www.xxxxxx.xxx Your company is located in Germany, so it is advisable to also register the .DE version. And if you work in the construction sector, then you also immediately take the .TECH version. This way you eliminate your direct competition, at least as far as the domain name is concerned. Then forward these versions to your primary domain www.xxxxxx.xxx In this way you have more traffic to your website and therefore more customers!

 

The above information and advice are general in nature and do not constitute specific business advice. For this you must engage an expert who can assess your specific situation. We therefore do not accept any liability for choices you make based on the published information in this article. ©

 


Batterijopslag | Affiliate World | Domain names for businesses in Solar Energy | Bleisure Travel | 3D printing & Additive Manufacturing

zonnepanelen | zelfgebruik stroom | waterstof | vehicle to grid | thuisbatterijen | thuisbatterij| thuisaccu | stroomnet| stroom opwekken | stroom opslaan | stroom op locatie | stroom | salderingsregeling | salderen | overtollige stroom opslaan | opslag| opgewekte stroom opslaan | noodstroom | klimaatakkoord | hernieuwbare elektriciteit | grootschalige batterijopslag | groene stroom | groene energie | energietransitie | energieopslag | energie-opslag | energie opslag | energie opslaan | energie | elektriciteitsnet | elektriciteit opwekken | elektriciteit opslaan | elektriciteit | eigen stroom | eigen gebruik opgewekte stroom | eigen elektriciteit opslaan | duurzame stroom | duurzaamheid | duurzaam | bidirectionele laadpaal | bidirectioneel laden | batterijsystemen | batterijopslag zonnepanelen | batterijopslag windmolenpark | batterijopslag thuis | batterijopslag solar-park | batterijopslag  container | batterijopslag bedrijven | batterijopslag | batterijlader | batterijen | batterij-opslag | batterij zonnepanelen | batterij subsidie | batterij recycling | opslagsystemen | batterij  | batterij opslagsysteem | batterij opslag container | batterij opladen | batterij laden | batterij kwh | batterij hergebruik | batterij containers | batterij container | batterij| acculader | accu-opslag | accu opslag | accu | V2G | EV batterij | DC batterijopslag | AC batterijopslag |